Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH
OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH
TYPÓW SZKÓŁ:

Szkoły młodzieżowe

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -szkoła 3-letnia: klasa językowa
  • TECHNIK INFORMATYK -szkoła 4-letnia
  • TECHNIK HOTELARSTWA -szkoła 4-letnia
  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA -szkoła 3-letnia

Szkoły dla dorosłych z nauką w trybie zaocznym

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH -szkoła 3-letnia

Minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia do szkoły dla młodzieży:

  • 80 - do Liceum Ogólnokształcącego,

  • 70 - do Technikum.


Nabór elektroniczny odbywa się na stronie https://nabor.progman.pl/infonysa/

Informacje ogólne

1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują0kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające:
• Liczbę punktów uzyskanych za, oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
• Liczbę punktów uzyskanych za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
• Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
• Liczbę punktów uzyskanych za, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
3. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się po złożeniu przez kandydata kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Terminarz rekrutacji:

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 19 maja – 6 czerwca 2014 r.
Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły. 9 czerwca – 24 czerwca 2014 r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 27 czerwca – 1 lipca 2014 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 2 lipca 2014 r. do godz. 10:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. 2 lipca 2014 r. od godz. 10:00 – 4 lipca 2014 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach. 7 lipca 2014 r. do godz.12:00
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. do 9 lipca 2014 r.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej. 11 lipca 2014 r. do godz. 13:00
Rekrutacja dodatkowa. do 28 sierpnia 2014 r.
Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów. 29 sierpnia 2014 r. do godz. 13:00W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży szkół województwa opolskiego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
• 100 pkt.- liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
• 100 pkt.- liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego
• historii i wiedzy o społeczeństwie
• matematyki
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

  • 3. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:
język polski każdy z trzech wybranych przedmiotów:
celujący 21 pkt. celujący 18 pkt.
bardzo dobry 18 pkt. bardzo dobry 16 pkt.
dobry 14 pkt. dobry 12 pkt.
dostateczny 10 pkt. dostateczny 8 pkt.
dopuszczający 4 pkt. dopuszczający 2 pkt.

4. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad;
• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt.
• udział w konkursach wymienionych w zał. nr 2 i nr 3 zarządzenia: na szczeblu wojewódzkim 3 pkt., na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.
• osiągnięcia sportowe lub artystyczne: na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt., na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt., na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt. punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.

5. dodatkowe osiągnięcia takie jak:
• wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,
• udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,
• uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,
• stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu 2 pkt.

Kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół w Głuchołazach

1. Minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia;
• do liceum 80 punktów
• do technikum 70 punktów
2. Przedmioty, które będą punktowane w poszczególnych typach szkół
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MLODZIEŻY szkoła 3 letnia
• język polski
• język obcy
• historia
• wiedza o społeczeństwie
TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK szkoła 4 letnia
• język polski
• matematyka
• fizyka
• informatyka
TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA szkoła 4 letnia
• język polski
• język obcy
• geografia
• informatyka

Dokumenty wymagane od kandydatów:

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu (wydruk podania - w przypadku naboru elektronicznego),
2. Oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył - w takim przypadku, przy potwierdzaniu podania - ich oryginały,
3. Dwie fotografie legitymacyjne,
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia - braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym, wydane przez uprawnionego lekarza,
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej,
6. Wstępna umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta z pracodawcą, który będzie kształcił młodocianego pracownika.
7. Karta zdrowia
8. Ewentualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkurs przedmiotowego.