Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół oraz typów szkół wchodzących w jego skład stanowią akty o ich utworzeniu oraz niniejszy statut opracowany na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami );
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ szkole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Głuchołazach.
3. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i organów szkoły.
4. Inicjatywę zmian w statucie posiada rada pedagogiczna.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Opolu.
6. Szkoła jest jednostką budżetową.
7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).


II. NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 2
1. Zespół Szkół jest szkołą publiczną kształcącą młodzież i dorosłych w zakresie szkoły ponadgimnajzalnej.
2. Na nazwę szkół wchodzących w skład Zespołu składają się: nazwa Zespołu i nazwa poszczególnej szkoły.
3. Siedziba szkoły mieści się w Głuchołazach przy ul. Kolonia Kaszubska 2.
4. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

szkoły dla młodzieży
• II Liceum Ogólnokształcące o 3 - letnim cyklu kształcenia, na podbudowie gimnazjum;
• Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia, na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodzie technik informatyk.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa o cyklu kształcenia nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, na podbudowie gimnazjum, kształcąca w zawodach różnych.

szkoły dla dorosłych prowadzone w formie zaocznej
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3- letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły zasadniczej, na podbudowie gimnazjum;
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filią w Pokrzywnej

5. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
6. Zawody i profile kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i Powiatowym Urzędem Pracy.
7. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
8. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka zawodu odbywa się w państwowych, spółdzielczych, rzemieślniczych i prywatnych zakładach pracy.
9. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego odbywa się w Szkole, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach dokształcających, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
10. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły dla młodzieży reguluje ocenianie wewnątrzszkolne, który stanowi Załącznik Nr 1 do statutu.
11. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych reguluje ocenianie wewnątrzszkolne słuchaczy szkół dla dorosłych, który stanowi Załącznik Nr 2 do statutu.
12. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.
13. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy.
14. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.
15. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Art. 3
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczym i profilaktycznym Szkoły,
a w szczególności:
• umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, oraz świadectwa ukończenia wybranego typu szkoły,
• wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza,
• podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
• udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
• otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły,
• umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
• kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
• rozwija zainteresowania uczniów i słuchaczy, umożliwia realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
• pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości szkoły.

Art. 4
1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
2. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii decydują sami uczniowie.
3. Młodzież ze skierowaniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest objęta szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą. Program nauczania dostosowuje się do możliwości intelektualnych uczniów.
4. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.

Art. 5
1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
4. W Szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi.
5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 6

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Nauczyciele – wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany spośród wychowawców.
4. Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy z pedagogiem szkolnym, projektu programu wychowawczego Szkoły.
5. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez ¾ stanu uczniów lub rodziców.
6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
7. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

III. ORGANY SZKOŁY


Art. 7
1. Organami szkoły są:
• Dyrektor szkoły,
• Rada pedagogiczna,
• Rada rodziców,
• Samorząd uczniowski w szkołach dla młodzieży, samorząd słuchaczy w szkole dla dorosłych
2. W Szkole może działać rada szkoły. Sposób powołania rady szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.

Art. 8
1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:
• kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
• sprawuje nadzór pedagogiczny,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju,
• psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
• realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły (radę pedagogiczną) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
• współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły,
• występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy.
4. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
5. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa.
6. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i rady pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego.
7. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się jeżeli w szkole prowadzone jest kształcenie młodocianych pracowników.
8. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
9. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze określają przydziały czynności zatwierdzone przez dyrektora Szkoły.

Art. 9
1. W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania organizowane mogą być na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
5. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
6. W skład rady pedagogicznej wchodzą również pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
10. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodny w swej treści ze statutem Szkoły.

Art. 10
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
• zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
• zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
• uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii komitetu rodzicielskiego i samorządu uczniowskiego,
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
• podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły,
• zatwierdzanie obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania.
• podejmowania innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczo – opiekuńczą szkoły.

2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
• organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
• propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• projekt planu finansowego Szkoły.

Art. 11
1. W Szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie 2.

Art. 12
1. W Zespole Szkół działa samorząd uczniowski i samorząd słuchaczy.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
3. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów / słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów / słuchaczy.
5. Regulamin samorządu uczniowskiego / słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
6. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
• prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
• prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

7. Samorząd słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ustępie 4.

Art. 13
1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły.
2. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i statutem Szkoły.
3. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:
• na posiedzeniach rady pedagogicznej,
• na posiedzeniach rady rodziców,
• na posiedzeniach samorządu uczniowskiego,
• na posiedzeniach samorządu słuchaczy,
• w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów Szkoły, którzy powiadamiają swoich członków,
• na tablicy ogłoszeń,
• w książce zarządzeń dyrektora szkoły.

4. Spory i konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana każdorazowo przez dyrektora szkoły.
5. W przypadku, gdy dyrektor szkoły jest stroną sporną w konflikcie sprawę rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.
6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły powierza się:
• radzie pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli,
• radzie rodziców, gdy dotyczą one rodziców,
• radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu, samorządowi słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów / słuchaczy.

Art. 14
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz respektując postanowienia ustawy.

Art. 15
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Rodzice mają prawo do:
• znajomości programu wychowawczego Szkoły,
• znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
• uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
• uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
• wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy:
• organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał,
• wyznacza jeden dzień w miesiącu, w którym jest do dyspozycji rodziców,

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY


Art. 16
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Art. 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić od 28 do 32 uczniów.
3. Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej:
• w klasie I – 30,
• w klasie II – 25,
• w klasie III – 20
4. Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów / słuchaczy w oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3.

Art. 18
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
b) zajęcia edukacyjne fakultatywne,
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy,
d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
e) praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Art. 19
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która trwa 55 minut.
3. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Art. 20
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych, wychowanie fizyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych
2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków w budżecie Szkoły.

Art. 21
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Art. 22
Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
• pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
• biblioteki,
• gabinetu lekarskiego i dentystycznego,
• pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
• urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
• archiwum.

Art. 23
1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
• gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
• korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
• prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w grupach i oddziałach.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.
5. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi bibliotekę szkolną, organizuje czytelnictwo uczniów i słuchaczy oraz realizuje program ich przygotowania do korzystania ze źródeł naukowo – technicznych, a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie.
6. Szczegółowe zasady organizacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz szczegółowe zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin biblioteki stanowiący Załącznik Nr 3 do statutu.
7. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Art. 24
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Art. 25
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy.
2. Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki nauczyciela.
3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką,
• prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego,
• prawidłowa realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
• dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
• wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
• bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
• udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
• doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
• pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania w oparciu o zatwierdzony przez radę pedagogiczną zestaw obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania,
• dostosowanie programu nauczania dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Art. 26
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
• zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podstaw programowych,
• wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania,
• organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli
• współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
• wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.

Art. 27
1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształceni w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą.
2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz troska o terminowość dostarczania do sekretarza Szkoły protokołów egzaminów i indeksów.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
• podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
• otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
• planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
• opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym przez radę pedagogiczną programem wychowawczym,
• współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
• utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
• współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY


Art. 28
1. Do szkół dla młodzieży uczęszczają absolwenci gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) oraz absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (uczniowie od 18 roku życia), nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
2. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

Art. 29
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• ustala listę kandydatów,
• ustala minimalną ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania do poszczególnych typów szkół,
• przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
• sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 30
Nabór do ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do statutu określającym zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach.

Art. 31
1. Uczeń obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki ucznia.
2. Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad: Uczeń ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,
• opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
• korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
• pomocy w przypadku trudności w nauce,
• korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
• zmiany profilu kształcenia w liceum profilowanym w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym profilu. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
• wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole.

Uczeń ma obowiązek:
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły,
• przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
• odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
• dbać o wspólne dobro, ład i prządek w Szkole.

3. Regulamin Szkoły opracowuje i zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

Art. 32
1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w szkole może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :
a) pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy,
b) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej Szkoły,
c) list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły,
d) nagroda rzeczowa,
e) dyplom uznania,
f) wpis ucznia do kroniki szkoły,
g) wpis do „złotej księgi uczniów”,
h) stypendium za wyniki w nauce.
2. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.

Art. 33
1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:
• upomnieniem przez wychowawcę klasy,
• naganą wychowawcy klasy,
• upomnieniem dyrektora,
• naganą dyrektora,
• zawieszeniem w prawach ucznia na okres do jednego miesiąca przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących
• skreśleniem z listy uczniów.

2. Skreślenie z listy uczniów / słuchaczy może nastąpić w przypadku:
• notorycznych wagarów lub nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % godzin w semestrze.
• udowodnionych kradzieży na szkodę Szkoły, uczniów, słuchaczy lub pracowników Szkoły,
• konfliktu ucznia z prawem (wyrok skazujący),rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu,
• rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza Szkołą
• celowego działania na szkodę Szkoły,
• porzucenia Szkoły przez ucznia / słuchacza, stwierdzonego po podjętych działaniach Szkoły wyjaśniających jego absencję.

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów / słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy / opiekuna klasy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
4. Skreślenie z powodu porzucenia Szkoły przez ucznia pełnoletniego oraz słuchacza szkoły dla dorosłych nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.
5. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
• przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły,
• przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

VII. SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Art.34
1.Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane „ Schroniskiem" jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
2.Siedzibą Schroniska jest budynek położny przy ul. Kolonia Kaszubska 2 w Głuchołazach oraz budynek w Pokrzywnej Nr 72a
3.Budynki Schroniska oznaczone są trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na jasnozielonym tle).

VIII. CELE I ZADANIA SCHRONISKA
Art. 35
1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.
Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej.
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającej w schronisku.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych.
Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, które mają na celu:
1) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o regionie,
2) kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania,
3) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodowości,
4) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.
6. Organizowanie:
- imprez umożliwiających poznawanie regionu,
- imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży,
- alternatywnych działań wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
7. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych w formie stałej, okresowej i okazjonalnej, wynikających z potrzeb turystów.

IX. KOMPETENCJE KIEROWNIKA SCHRONISKA

Art.36
1. Do kompetencji kierownika należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) organizowanie bieżącej działalności recepcyjno-noclegowej, wychowawczo-opiekuńczej i informacyjno-krajoznawczej,
3) ustalanie systemu rezerwacji miejsc noclegowych,
4) ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania,
5) przygotowanie projektu budżetu,
6) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach przydzielonego dla Schroniska budżetu., ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) wnioskowanie o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom.
8) nadzorowanie pracy administracyjno - gospodarczej placówki,
9) zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Schronisku ,
10) ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska,
11 ) zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w Schronisku,
12 ) udzielanie informacji turystycznej dotyczącej najbliższej okolicy i regionu,
13 ) ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenie i zniszczenie przez turystów sprzętu i urządzeń Schroniska,
14) prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska,
15 ) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności Schroniska,
16 ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
17) przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych wnoszonych do Schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska

X. ZADANIA PRACOWNIKOW

Art.37
1 .W Schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych i obsługi.
2. Zadania pedagogiczne w Schronisku realizuje kierownik Schroniska.
3. Pracownikami obsługi są pracownicy recepcji oraz pracownicy obsługowo - gospodarczy.
4. Do zadania recepcjonisty należy:
1) prowadzenie dokumentacji Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) prowadzenie kwitariusza przychodów w razie konieczności oraz wpłacanie środków finansowych w księgowości Szkoły,
3) przedkładanie w księgowości Szkoły informacji o obciążeniu turystów indywidualnych i grup rachunkami gotówkowymi i przelewowymi po ich zameldowaniu.
4) prowadzenie magazynu pościeli w tym bieżące zabezpieczenie czystej pościeli
5) przygotowanie danych do statystyki GUS,
6) przyjmowanie grup i turystów indywidualnych, przydzielanie miejsc noclegowych,
7) udzielanie turystom niezbędnych informacji,
8 ) rejestracja osób korzystających ze Schroniska,
9) nadzorowani bezpieczeństwa gości i obiektu
10) prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska,
11) dbałość o ład i czystość na terenie obiektu i wokół obiektu,
12) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O wszelkich zauważonych zakłóceniach w pracy schroniska i niewłaściwych zachowaniach gości informuje natychmiast kierownika schroniska. O usterkach technicznych informuje bezzwłocznie pracownika zajmującego się stanem technicznym obiektu.
5. Do zadania sprzątaczki należy:
1) dbałość o ład i czystość na terenie obiektu,
2) sprzątanie pomieszczeń Schroniska ( w tym mycie okien),
3) sprzątanie terenu wokół obiektu,
4) dozorowanie pomieszczeń i majątku znajdującego się w Schronisku,
5) sprawowanie dyżuru w Schronisku w razie konieczności,
6) prowadzenie magazynu środków czystości,
7) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska
6. Do zadań konserwatora należy:
1) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Schroniska oraz na terenach wokół obiektów,
2) dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sprzętu Schroniska,
3) prowadzenie podręcznych magazynów.
4) naprawa urządzeń i wyposażenia Schroniska,
5) malowanie pomieszczeń Schroniska w razie konieczności,
6) dokonywanie drobnych zakupów i rozliczanie się z rachunków i pobranych zaliczek w księgowości szkoły,
7) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
8. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla poszczególnych pracowników określa dyrektor Szkoły.

XI. ORGANIZACJA SCHRONISKA

Art. 38
1. Schronisko jest placówką stałą czynną cały rok.
2. Schronisko posiada 104 stałych miejsc noclegowych.
3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 10.00- do 22.00.
4. Doba w Schronisku trwa od godz. 17 00 i kończy się o godz. 10 00 dnia następnego.
5. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF" i innym osobom.
Art. 39
1.System rezerwacji miejsc noclegowych:
1) grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W rezerwacji podaje się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni ) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
2) zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci,
3) turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.
Art. 40
1. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami w przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do Schroniska.
Art. 41
1. Schronisko posiada wewnętrzny regulamin ustalony przez kierownika.
2.Schronisko odpowiada jedynie za przedmioty i środki pieniężne złożone w depozycie kierownikowi Schroniska. Szczegółową procedurę złożenia wartościowych przedmiotów bądź środków pieniężnych określa regulamin Schroniska.
3.Warunkiem korzystania z pobytu i noclegu w Schronisku jest bezwzględne przestrzeganie obowiązującego regulaminu.
4. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się kierownik Schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację, zakład pracy).
Art. 42
1.W miejscu ogólnie dostępnym dla osób korzystających ze Schroniska umieszczone są:
1) statut Schroniska,
2)regulamin Schroniska,
3) cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko,
4) wykaz ważniejszych telefonów ( pogotowie ratunkowe, policja straż pożarna, itp).

XII.PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCĄCYCH ZE SCHRONISKA

Art. 43
1. Dzieci i młodzież mają prawo:
1) zapoznać się ze statutem i regulaminem Schroniska,
2) korzystać z urządzeń i wyposażenia Schroniska zgodnie z ich przeznaczeniem,
3) dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych na zasadach obowiązujących w schronisku,
4) uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku,
5) dokonywać wpisu do książki życzeń i zażaleń oraz do księgi pamiątkowej Schroniska,
6) uzyskać stosowną informację o regionie i trasach turystycznych,
7 ) korzystać ze Schroniska przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownika Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt,
8) korzystać z pomieszczeń kuchennych, sanitarnych oraz świetlicy i „biblioteki turystycznej" po uprzednim wpisaniu się na listę korzystających.
Art. 44
1. Do obowiązków dzieci i młodzieży należy:
l) ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora Schroniska,
2) dokonywania w recepcji Schroniska obowiązku meldunkowego (w przypadku korzystania z noclegów),
3) wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku,
4) dbałość o udostępnione urządzenia i wyposażenie Schroniska,
5 ) przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Schroniska.
2. W przypadku naruszenia praw dziecka obowiązuje następujący tryb składania skarg:
1) w razie naruszenia praw dziecka przez pracowników Schroniska, osoba, której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę kierownikowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie,
2) w razie naruszenia praw dziecka przez kierownika skargę należy złożyć na piśmie do dyrektora Szkoły
3) w razie naruszenia praw dziecka przez dyrektora Szkoły skargę należy złożyć na piśmie do dyrektora Rady Powiatu w Nysie,
3) terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

XIII. FINANSOWANIE SCHRONISKA

Art. 45
1. Schronisko jest jednostką budżetową.
2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek dyrektora .
3. Dyrektor może występować do organu prowadzącego o zmianę cen noclegów w związku z podwyższeniem świadczonych usług.
4. Ceny dotyczące innych usług może ustalać kierownik Schroniska w porozumieniu z dyrektorem i organem prowadzącym Schronisko.
5. Niezależnie od opłaty za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej Schroniska pokrywa jednorazowy koszt jej prania w wysokości ustalonej przez dyrektora Schroniska wg faktycznych kosztów jej prania.
6. Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (dla osób nie korzystających z noclegu bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w Schronisku ustalonym przez organ prowadzący schronisko.
7. Wpływy z opłat za usługi świadczone przez schronisko zalicza się jako dochody organu prowadzącego, z których pokrywa się wydatki na bieżące utrzymanie Schroniska.
8. Plan wydatków Schroniska na cały rok uchwala Rada Powiatu w Nysie.
9. Dyrektor Szkoły i kierownik Schroniska są zobowiązani do wydatków zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący planem wydatków, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 34
Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły z rodzicami, programie wychowawczym i profilaktyce.

Art. 35
1. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada pieczęć urzędową i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu.
3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

Art. 36 Zespół Szkół posiada sztandar Zespołu.

Art. 37
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.