Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

I.                   Postanowienia ogólne.

 

1.      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach zwana dalej Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia /KRS/ jest jedną z władz Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach powołaną do sprawowania kontroli i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach.

2.      KRS działa w oparciu o statut Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach w zakresie ustalonym niniejszym regulaminem.

II.                Zadania i zakres działania KRS.

 

1.      Zadaniem KRS jest prowadzenie bieżącej kontroli, analizy i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności merytorycznej pod względem zgodności ze statutem Stowarzyszenia, planami prac, a także wytycznymi i uchwałami walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

2.      Zadaniem KRS jest coroczna kontrola i ocena działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia pod względem rzetelności i gospodarności, a także terminowości załatwiania spraw.

3.      KRS zgłasza na posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4.      KRS przestawia Zjazdowi Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium.

5.      KRS stawia wniosek na Zjeździe Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

III.             Zasady organizacyjne.

 

1.      KRS składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd Stowarzyszenia. Członkowie KRS pełnią swą funkcję społecznie. Członkami KRS nie mogą być członkowie Zarządu. Kadencja KRS trwa 4 lata, analogicznie do kadencji innych władz Stowarzyszenia.

2.      KRS na pierwszym swym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Zebraniu temu przewodniczy ustępujący przewodniczący KRS, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej KRS.

3.      Wszelkie uchwały, protokóły, pisma i akta KRS podpisuje przewodniczący lub sekretarz.

4.      W razie trwałej niemożności pełnienia swych funkcji przez członka KRS, przewodniczący powołuje w jego miejsce kandydata na członka KRS, który w głosowaniu na Zjeździe Stowarzyszenia otrzymał kolejną, największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej możliwości przewodniczący powołuje nowego członka KRS z grona członków Stowarzyszenia.

5.      Zebrania KRS powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O zebraniach tych powinni być zawiadamiani członkowie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem.

6.      Uchwały na zebraniach KRS zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego z członków KRS głosowanie można przeprowadzić w sposób tajny.

IV.              Formy działania KRS.

1.      Członkowie KRS biorą czynny udział w pracach KRS przez:

uczestniczenie w zebraniach KRS, sprawowanie - jako przedstawiciele KRS - merytorycznej kontroli działalności kół lub w powierzonej im dziedzinie działalności Stowarzyszenia, składanie przewodniczącemu KRS sprawozdań dotyczących swej działalności.

2.      Członkowie KRS w celu sprawowania kontroli mają prawo badania wszelkich dokumentów, akt, ksiąg, stanu kasy oraz żądania wszelkich bezpośrednich wyjaśnień od władz i członków kontrolowanych jednostek.

3.      Członkowie KRS mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

4.      Przewodniczący KRS:

reprezentuje KRS, zwołuje zebrania KRS, bierze udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium na których przedstawia ewentualne propozycje i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

W przypadku nieobecności, przewodniczącego KRS zastępuje sekretarz.

5.      KRS ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania uchylenia lub zmiany uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

6.      W ramach bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium KRS zgłasza propozycje dotyczące usprawnienia działalności, a w szczególnych przypadkach przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia wnioski o odwołanie z funkcji tych członków władz, którzy nie realizują powierzonych im zadań i obowiązków. Wnioski takie winny być składane na piśmie i zawierać uzasadnienie.

7.      KRS ma prawo wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zjazdu Stowarzyszenia zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia.

 

 

Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 marca 2006r