Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2
48-340 Głuchołazy
Telefon:
(0 77) 439-14-62
(0 77) 439-13-48
zsglucholazy@wodip.opole.pl

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1 

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach, zwanego w dalszej części Stowarzyszeniem .

 

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Głuchołazy.

 

§ 3 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r "Prawo o stowarzyszeniach"

 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnym biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§ 8

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pielęgnowanie tradycji Zespołu Szkół w Głuchołazach,
 2. wspomaganie szkoły w rozszerzaniu bazy dydaktycznej oraz w rozwijaniu pozalekcyjnej działalności edukacyjnej , oświatowej i wychowawczej,
 3. promowanie absolwentów szkoły w środowisku lokalnym , polegające na eksponowaniu ich wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwoju społeczno-gospodarczym,
 4. propagowanie osiągnięć szkoły i jej uczniów oraz absolwentów ,
 5. wspomaganie współpracy szkoły z innymi wspólnotami i ze społecznością lokalną ,
 6. poprawa szans edukacyjnych młodzieży , ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej i zamieszkującej na terenie wiejskim , z rodzin ubogich , niepełnosprawnej,
 7. wspieranie i promocja innowacyjności
 8. promocja młodzieży i szkoły.

 

 

 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań absolwentów z uczniami szkoły,
 2. organizowanie zjazdów absolwentów szkoły,
 3. wydawanie biuletynu informacyjnego szkoły,
 4. organizowanie odczytów , wystaw, posiedzeń , szkoleń i innych imprez informacyjno-popularyzatorskich,
 5. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej , organizacjami społecznymi , placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami społecznego przekazu,
 6. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi,
 7. pozyskiwanie sponsorów i innych źródeł finansowania oraz gromadzenie środków finansowych ,
 8. organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy ,
 9. prowadzenie działalności doradczej,
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i osiąganiu przezeń celów określonych w § 8.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 11

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia - obywatele polscy i cudzoziemcy - przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia n podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek cudzoziemiec zobowiązany jest podać adres do doręczeń w kraju.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową , przyjęci w drodze uchwały Zarządu , na podstawie pisemnej deklaracji. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia.

 

 

§ 12

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

o       biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

o       zgłaszania opinii, postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

            2.   Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

            3.     Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

      1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

      2. Przestrzegania  postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

      3.  Regularnego opłacania składek członkowskich  i innych świadczeń obowiązujących 
w Stowarzyszeniu.

 

 

§ 14

 

      1.   Członkostwo ustaje w przypadku:

o       dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia , zgłoszonego na piśmie,

o       wykluczenia przez zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,

o       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

2.    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna

§ 15 

Władzami stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków,

2.    Zarząd,

3.    Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 

§ 16

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

§ 17

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej , podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

Walne Zebranie Członków

§ 18

 

1.     Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

o       uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie 
i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

o       wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

o       rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,

o       podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

o       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 
i ruchomego

o       rozpatrywanie odwołań w sprawach w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

o       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

o       podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

 

 

§ 19

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2.      z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 

 

§ 20

 

1.       Walne zebranie Członków organizuje i zwołuje Zarząd Stowarzyszenia .

2.       Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej i na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3.         O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

Zarząd

 

§ 21

 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 22

 

Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.

 

 

 

§ 23

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.   Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.   Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.   Określanie szczegółowych kierunków działania,

4.   Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków

5.   Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

6.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7.    Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

8.    Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie.

 

 

§ 24

 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika .

Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 25

 

1.    Komisja rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy;

o       kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

o       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji

o       prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz prawo żądania zwołania Zarządu.

o       Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie statutowym

o       Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia

o       Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

§ 26

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze .

 

§ 27

 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.    składki członków Stowarzyszenia,

2.    darowizny, dotacje, zapisy i składki,

3.    wpływy z działalności statutowej.

 

 

§ 28

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 29

 

Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

  

 

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 31

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych  w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r Nr 79 , poz. 855 z późn. Zmianami).